Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn `45,5`m, đáy lớn lớn hơn đáy bé `8`m. Chiều cao bằng `60%` của đáy lớn. Cứ `100`m² thu h

Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn `45,5`m, đáy lớn lớn hơn đáy bé `8`m. Chiều cao bằng `60%` của đáy lớn. Cứ `100`m² thu hoách được `12,8`kg thóc. Tính số tạ thóc

2 bình luận về “Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn `45,5`m, đáy lớn lớn hơn đáy bé `8`m. Chiều cao bằng `60%` của đáy lớn. Cứ `100`m² thu h”

 1. Đáy bé của thửa ruộng là:
     45,5-8=37,5(m)
  Chiều cao của thửa ruộng là:
     45,5÷100×60=27,3(m)
  Diện tích thửa ruộng là:
     (45,5+37,5)×27,3÷2=1132,95(m²)
  Số thóc thu được trên cả thửa ruộng là:
     1132,95÷100×12,8=145,0176(kg)
  Đổi:145,0176kg=1,450176  tạ
           Đáp số:1,450176  tạ  thóc

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đáy bé là:
         45 , 5 − 8 = 37 , 5 ( m ) 
  Chiều cao là:
        45 , 5 ÷ 100 × 60 = 27 , 3 ( m ) 
  Diện tích là:
        ( 45 , 5 + 37 , 5 ) × 27 , 3 ÷ 2 = 1132 , 95 ( m^2 ) 
  Thu hoạch được :
        1132 , 95 ÷ 100 × 12 , 8 = 145 , 0176 ( k g )
    Đổi: 145 , 0176 k g = 1 , 450176   t ạ
       $Đ/s:…$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới