một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 80m, đáy bé bằng 3/4 đáy lớn. Chiều cao băng trung bình cộng hai đáy. Người ta cấy trên

một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 80m, đáy bé bằng 3/4 đáy lớn. Chiều cao băng trung bình cộng hai đáy. Người ta cấy trên thửa ruộng đó trung bình cứ 100 m vuông thì thu hoạch đc 65kg thóc. Hỏi trên thửa ruộng đó thu hoạch đc bao nhiêu tấn thóc?

2 bình luận về “một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 80m, đáy bé bằng 3/4 đáy lớn. Chiều cao băng trung bình cộng hai đáy. Người ta cấy trên”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết+đáp án:
  Đáy bé của thửa ruộng hình thang là :
             80 x 3/4 = 60(m)
  Chiều cao của thửa ruộng đó là:
           ( 80 + 60 ) : 2 = 70 (m)
  Diện tích cảu thửa ruộng là :
          (80+60) x 70 : 2 = 4900(m²)
  Trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch được :
          4900x 65 : 100 = 3185(kg)
          Đổi 318,5 kg = 3,185 tấn
                         Đ/S:…………..
   

  Trả lời
 2. Giải đáp: 3,185 tấn thóc
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đáy bé của thửa ruộng hình thang là :
     80 × 3/4 = 60 (m)
  Chiều cao của thửa ruộng hình thang là :
     ( 80 + 60 ) ÷ 2 = 70 (m)
  Diện tích thửa ruộng hình thang là :
       ( 80 + 60 ) × 70 ÷ 2 = 4900 (m²)
  Trên thửa ruộng đó thu hoạch được số ki – lô – gam thóc là :
        4900 ÷ 100 × 65 = 3185 (kg thóc)
    Đổi 3185 kg = 3,185 tấn
                  Đáp số : 3,185 tấn thóc
     
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới