Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn bằng 55 m đáy bé bằng 3/5 đáy lớn chiều cao bằng trung bình cộng hai đáy biết rằng cứ 10

Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn bằng 55 m đáy bé bằng 3/5 đáy lớn chiều cao bằng trung bình cộng hai đáy biết rằng cứ 100 m2 thu hoạch được 65 kg thóc hỏi cả thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thócViết một bình luận

Câu hỏi mới