Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 56 m đáy bé bằng 3/4 đáy lớn và chiều cao bằng trung bình cộng hai đáy . a ). tính d

Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 56 m đáy bé bằng 3/4 đáy lớn và chiều cao bằng trung bình cộng hai đáy . a ). tính diện tích thửa ruộng . b) . người ta cấy lúa bình quân cứ 50 mét vuông thu hoạch được 27,5 kg thóc . tính số tạ thóc thu trên thửa ruộng ?

2 bình luận về “Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 56 m đáy bé bằng 3/4 đáy lớn và chiều cao bằng trung bình cộng hai đáy . a ). tính d”

 1. giải
  giải
  đáy bé là :
  56 xx 3/4 = 42 (m)
  chiều cao là :
  (56 + 42) : 2 = 49 (m)
  diện tích hình thang là :
  (56 + 42) xx 49 : 2 = 2401 (m^2)
  b, số tạ thóc thu hoạch trên thửa ruộng là :
  2401 : 50 xx 27,5 = 1320,55 (kg)
                                     đổi 1320,55 kg = 13,2055 tạ thóc
                                    Đ/S : …
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   Đáy bé thửa ruộng hình thang đó là:
  56×3/4=42(m)
  Chiều cao thựa ruộng hình thang đó là:
  (56+42)÷2=49(m)
  Diện tích thửa ruộng hình thang đó là:
  (56+42)×49÷2=2401(m²)
  Số tạ thóc thu được trên cánh đồng là:
  2401×27,5÷50=1320,55(kg)
  Đổi 1320,55kg=13,2055 tạ.
  Đáp số:a)2401m²
               b)13,2055 tạ
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới