Một thửa ruộng hình thang có trung bình cộng hai đáy là 36 m diện tích thửa ruộng đó bằng diện tích mảnh đất hình vuông có ch

Một thửa ruộng hình thang có trung bình cộng hai đáy là 36 m diện tích thửa ruộng đó bằng diện tích mảnh đất hình vuông có chu vi 96 m.
A. Tính chiều cao thửa ruộng hình thang?
B. Biết hiệu hai đáy
là 10 m Tính độ dài mỗi cạnh đáy của thửa ruộng hình thang

2 bình luận về “Một thửa ruộng hình thang có trung bình cộng hai đáy là 36 m diện tích thửa ruộng đó bằng diện tích mảnh đất hình vuông có ch”

 1. Giải đáp :a)16m;b) đáy bé :31m; đáy lớn :41m
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Cạnh của mảnh đất hình vuông là :
  96:4=24(m)
  Diện tích thửa ruộng là :
  24xx24=576(m^2)
  Tổng 2 đáy của thửa ruộng là :
  36xx2=72(m)
  Chiều cao thửa ruộng hình thang là :
  576xx2:72=16(m)
  b) Độ dài đáy bé thửa ruộng hình thang là :
  (72-10):2=31(m)
  Độ lớn thửa ruộng hình thang là :
  31+10=41(m)
  Đáp số :a)16m;b) đáy bé :31m; đáy lớn :41m
  \color{green}{\text{~Bachira~}}

  Trả lời
 2. a) Tổng hai đáy là:
  36 xx 2 = 72 (m)
  Cạnh mảnh đất hình vuông là:
  96 : 4 = 24 ( m )
  Diện tích mảnh đất hình vuông là:
  24 xx 24 = 576 ( m^2 )
  Chiều cao của thửa ruộng hình thang là:
  576 : 36 = 16 ( m)
  Độ dài đáy bé của thửa ruộng hình thang là:
  ( 72 – 10 ) : 2 = 31 ( m )
  Độ dài đáy lớn của thửa ruộng hình thang là:
  72 – 31 = 41 ( m )
  Đáp số: a) 16 m.
       b) Đáy bé: 31 m, đáy lớn: 41 m.

  Trả lời

Viết một bình luận