Nếu số A tăng lên 60% thì nó sẽ bằng số B. Hỏi B giảm bao nhiêu % để bằng A?

Nếu số A tăng lên 60% thì nó sẽ bằng số B. Hỏi B giảm bao nhiêu % để bằng A?Viết một bình luận

Câu hỏi mới