Nếu tăng chiều dài một hình chữ nhật thêm 20% độ dài của nó thì phải giảm chiều rộng đi bao nhiêu phần trăm độ dài của nó để

Nếu tăng chiều dài một hình chữ nhật thêm 20% độ dài của nó thì phải giảm chiều rộng đi bao nhiêu phần trăm độ dài của nó để diện tích hình chữ nhật đó tăng thêm 8%?
A. 12
B. 10
C. 8
D. 5
Viết một bình luận