Nhà Nam cách trường 14km lúc 7 giờ 30 phút Nam đi đến trường với vận tốc 5 km / giờ anh của Nam cũng đi đến trường với vận tố

Nhà Nam cách trường 14km lúc 7 giờ 30 phút Nam đi đến trường với vận tốc 5 km / giờ anh của Nam cũng đi đến trường với vận tốc 12 km / giờ . Hỏi anh của Nam phải đi lúc mấy giờ để đến trường cùng lúc với Nam

2 bình luận về “Nhà Nam cách trường 14km lúc 7 giờ 30 phút Nam đi đến trường với vận tốc 5 km / giờ anh của Nam cũng đi đến trường với vận tố”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Thời gian Nam đi là:
  14:5=2,8(h)=2h48p
  Năm đến trường lúc:
  7h30p+2h48p=10h18p
  Thời gian anh Năm đi là:
  14:12=7/6h=1h10p
  Anh Nắm phải đi lúc:
  10h18p-1h10p=9h8p
  Đ/s:…..

  Trả lời

Viết một bình luận