0,3 cm3 = dm3 4/5 dm3 = cm3 3,48 m3= dm3= cm3 20cm3 = dm3 = m3

0,3 cm3 = dm3

4/5 dm3 = cm3

3,48 m3= dm3= cm3

20cm3 = dm3 = m3Viết một bình luận

Câu hỏi mới