1 ca nô đi từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 45 phút được quãng đường 30 km tính vận tốc ca nô Làm cho mik nhé

1 ca nô đi từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 45 phút được quãng đường 30 km tính vận tốc ca nô

Làm cho mik nhéViết một bình luận