1 lớp có 25% học sinh tham gia trạng nguyên kì thi hội, 55% thi kì thi hương. Còn lại không tham gia. Tính số học sinh cả

1 lớp có 25% học sinh tham gia trạng nguyên kì thi hội, 55% thi kì thi hương. Còn lại không tham gia. Tính số học sinh cả lớp biết số em không tham gia là 2 emViết một bình luận