1. Một bể chứa nước có thể tích lòng bể là 1,5m³ trong bể đang chứa nước chiếm 75 % thể tích bể hỏi trong bể đang chứa bao

1. Một bể chứa nước có thể tích lòng bể là 1,5m³ trong bể đang chứa nước chiếm 75 % thể tích bể hỏi trong bể đang chứa bao nhiêu lít nước ( 1dm khối = 1 lít )?

2. Một cái thùng dạng hình lập phương có độ dài cạnh là 1m hỏi có thể xếp được bao nhiêu khối lập phương 1dm khối thùng đó.Viết một bình luận

Câu hỏi mới