1 năm = ngày 1 giờ 20 phút = phút 0,3 giờ = phút 2,5 n

1 năm = ngày

1 giờ 20 phút = phút

0,3 giờ = phút

2,5 ngày = giờ

1/5 giờ = phút

72 phút = giờ

2/3 phút = giây

54 giờ = ngày

270 giây= phút

2

2 giờ 13 phút +3 giờ 45 phút

4 giờ 52 phút + 1 giờ 27 phút

8 giờ 51phút _ 5 giờ 35 phútViết một bình luận