1 Tìm x 42 : x + 36 : x = 6 2 Tính bằng cách thuận tiện nhất 135 : 12,5 : 8

1 Tìm x

42 : x + 36 : x = 6

2 Tính bằng cách thuận tiện nhất

135 : 12,5 : 8Viết một bình luận

Câu hỏi mới