1) tính nhanh 19,54:5+19,54×7,8+39,08 2) một trại chăn nuôi đã bán đi 70 con gà mái và 40 con gà trống thì số

1) tính nhanh

19,54:5+19,54×7,8+39,08

2) một trại chăn nuôi đã bán đi 70 con gà mái và 40 con gà trống thì số gà còn lại bằng 75% số gà trước khi bán. Hỏi

a) trại đó có bao nhiêu con gà

b) trại đó còn lại bao nhiêu con gà

Nhanh giúp mình với mọi người ơi, mai mình phải thi rồi

2 bình luận về “1) tính nhanh 19,54:5+19,54×7,8+39,08 2) một trại chăn nuôi đã bán đi 70 con gà mái và 40 con gà trống thì số”

 1. 1) 19,54:5+19,54×7,8+39,08
  =19,54xx0,2+19,54xx7,8+19,54+19,54
  =19,54xx0,2+19,54xx7,8+19,54xx1+19,54xx1
  =19,54xx(0,2+7,8+1+1)
  =19,54xx10
  =195,4
  __________________________________________________
  2)
  a) Số con gà đã bán là:
  70+40=110 (con)
  Số % sau khi bán là:
  100%-75%=25%
  Trại đó có số con gà là:
  110:25xx100=440 (con)
  b) Trại đó còn lại số con gà là:
  440-110=330 (con)
  Đáp số: a)440 con gà
                 b)330 con gà

  Trả lời
 2. 1)
  19,54 : 5 + 19,54 × 7,8 + 39,08
  = 19,54 × 0,2 + 19,54 × 7,8 + 19,54 × 2
  = 19,54 × (0,2 + 7,8 + 2)
  = 19,54 × 10
  = 195,4
  2)
  a)
  Đã bán số con gà là:
    70 + 40 = 110 (con)
  Trại đó có số con gà là:
    110 : (100% – 75%) = 440 (con)
  b)
  Trại đó còn lại số con gà là:
    440 – 110 = 330 (con)
       Đáp số:…

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới