3/ Tính bằng cách thuận tiện nhất: a/ 16,75 x 55,8 + 16,75 x 34,2 + 167,5 b/ 4,5 x 25,71 + 4,5

3/ Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a/ 16,75 x 55,8 + 16,75 x 34,2 + 167,5 b/ 4,5 x 25,71 + 4,5 x 76,29 4,5 4,5

2 bình luận về “3/ Tính bằng cách thuận tiện nhất: a/ 16,75 x 55,8 + 16,75 x 34,2 + 167,5 b/ 4,5 x 25,71 + 4,5”

 1. a)
  16,75 xx 55,8 + 16,75 xx 34,2 + 167,5
  =16,75 xx 55,8 + 16,75 xx 34, 2 + 16,75 xx 10
  =16,75 xx (55,8 + 34,2 + 10)
  =16,75 xx 100
  =1675
  b)
  4,5 xx 25,71 + 4,5 xx 76,29 – 4,5 – 4,5
  =4,5 xx (25,71 + 76,29 – 1 – 1)
  =4,5 xx 100
  =450
  $\\$
  \bb\color{#3a34eb}{\text{@hoanganhnguyen09302}}

  Trả lời
 2. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Bài 3:.
  a,.
  16,75xx55,8+16,75xx34,2+167,5.
  =16,75xx(55,8+34,2)+167,5.
  =16,75xx90+167,5.
  =16,75xx10xx9+167,5.
  =167,5xx9+167,5.
  =167,5xx(9+1).
  =167,5xx10.
  =1675.
  b,.
  4,5xx25,71+4,5xx76,29-4,5-4,5
  =4,5xx(25,71+76,29-1-1).
  =4,5xx100.
  =450.

  Trả lời

Viết một bình luận