3 Tính nhanh 15×85+15×15×25 125×130-125×125-125×5

3 Tính nhanh

15×85+15×15×25

125×130-125×125-125×5Viết một bình luận

Câu hỏi mới