3 tính nhanh 15×85+15×25×15×25 125×130-125×125-125×4 làm nhanh hộ mình nhé

3 tính nhanh

15×85+15×25×15×25

125×130-125×125-125×4 làm nhanh hộ mình nhéViết một bình luận

Câu hỏi mới