36 × 280 + 620 × 4 × 9 + 50 × 72

36 × 280 + 620 × 4 × 9 + 50 × 72

2 bình luận về “36 × 280 + 620 × 4 × 9 + 50 × 72”

 1. 36xx280+620xx4xx9+50xx72
  =36xx280+620xx(4xx9)+50xx(2xx36)
  =36xx280+620xx36+(50xx2)xx36
  =36xx280+620xx36+100xx36
  =36xx(280+620+100)
  =36xx1000
  =36000
  Tổng quát : axxb+axxc=axx(b+c) (tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng)

  Trả lời

Viết một bình luận