4,3 giờ = ….phút 3/4 giờ =… phút 204 phút =… giờ 4,2 ngày= … ngày… giờ 24 phút =…

4,3 giờ = ….phút

3/4 giờ =… phút

204 phút =… giờ

4,2 ngày= … ngày… giờ

24 phút =… giờ

48 phút =… giờViết một bình luận