4,35 x X + 5,65 x X = 73,2

4,35 x X + 5,65 x X = 73,2

2 bình luận về “4,35 x X + 5,65 x X = 73,2”

 1. 4, 35 xx x + 5,65 xx x = 73,2
  (4, 35 + 5,65) xx x = 73,2
  10 xx x = 73,2
  x = 73,2 : 10
  x = 7,32
  $\boxed{\color{green}{\text{#????????????????????}}}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới