53,2 : ( x – 3.5 ) + 45,8 = 99

53,2 : ( x – 3.5 ) + 45,8 = 99Viết một bình luận

Câu hỏi mới