9,6 × 4,2 + 4,8 × 4,4 + 9,6 × 3,6

9,6 × 4,2 + 4,8 × 4,4 + 9,6 × 3,6

2 bình luận về “9,6 × 4,2 + 4,8 × 4,4 + 9,6 × 3,6”

 1. Giải đáp:96
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  9,6xx4,2+4,8xx4,4+9,6xx3,6
  =9,6xx4,2+(4,8xx2)xx2,2+9,6xx3,6
  =9,6xx4,2+9,6xx2,2+9,6xx3,6
  =9,6xx(4,2+2,2+3,6)
  =9,6xx10
  =96
  \color{green}{\text{~Bachira~}}

  Trả lời

Viết một bình luận