a 0,12% x 522 + 0,12% x 478 b 4,9% x 8,8 – 4,8% x 8,8 c 3,27 x 0,25 + 2,3 x 1/4 + 1,75 : 4 + 2,68 x 25%

a 0,12% x 522 + 0,12% x 478

b 4,9% x 8,8 – 4,8% x 8,8

c 3,27 x 0,25 + 2,3 x 1/4 + 1,75 : 4 + 2,68 x 25%

d 18,37 : 0,25 + 18,37 x 74 + 20 x 18,37 + 18,37 : 0,5

1 bình luận về “a 0,12% x 522 + 0,12% x 478 b 4,9% x 8,8 – 4,8% x 8,8 c 3,27 x 0,25 + 2,3 x 1/4 + 1,75 : 4 + 2,68 x 25%”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới