A= -5/7 + 8/11 + (-2/7) + 1/2 + 3/11 B= 11/17 + (.- 8/19) + (-3/4 ) + 16/17 – 30/19 Helppppppppppp

A= -5/7 + 8/11 + (-2/7) + 1/2 + 3/11

B= 11/17 + (.- 8/19) + (-3/4 ) + 16/17 – 30/19

HelpppppppppppViết một bình luận

Câu hỏi mới