a, Tìm 18% của 235 kg Tìm 30% của 124 m Tìm 0,5% của 340 b, Tìm 1số biết *15%của số đó là 36 kg<

a, Tìm 18% của 235 kg

Tìm 30% của 124 m

Tìm 0,5% của 340

b, Tìm 1số biết

*15%của số đó là 36 kg

*24%của số đó là 7,2 ha

*0,25 của số đó là 3,8Viết một bình luận

Câu hỏi mới