Bác Lương có một mảnh đất HCN diện tích là 270 m2. Bác dành ra 30% diện tích đất để xây nhà phần còn lại trồng rau

Bác Lương có một mảnh đất HCN diện tích là 270 m2. Bác dành ra 30% diện tích đất để xây nhà phần còn lại trồng rau

a, Tính diện tích đất trồng rau.

b, Nếu mỗi mét vuông xây nhà thợ tính tiền công là 900 000 đồng thì bác Lương phải trả bao nhiêu tiền?

c, Mảnh đất nhà bác Sang hình vuông có diện tích bằng diện tích nhà bác Lương phần xây nhà. Tính chu vi mảnh đất nhà bác Sang?

2 bình luận về “Bác Lương có một mảnh đất HCN diện tích là 270 m2. Bác dành ra 30% diện tích đất để xây nhà phần còn lại trồng rau”

 1. Bài giải
  a, Diện tích đất để xây nhà là:
  $270\times30:100=81(m^{2})$
  Diện tích đất trồng rau là:
  $270-81=189(m^{2})$
  b, Mỗi mét vuông xây nhà thợ tính tiền công là $900000$ đồng thì bác Lương phải trả số tiền là:
  $900000\times81=72900000$(đồng)
  c, Mảnh đất nhà bác Sang hình vuông có diện tích bằng diện tích nhà bác Lương phần xây nhà. Vậy diện tích mảnh đất nhà bác Sang có diện tích là $81m^{2}$. Vì $81=9\times9$ nên độ dài một cạnh của nhà bác Sang là $9m$
  Chu vi mảnh đất nhà bác Sang là:
  $9\times4=36(m)$
  Đáp số: a, $189m^{2}$; b, $72900000$ đồng; c, $36m$

  Trả lời
 2. a. Diện tích đất trồng rau: 
  – Diện tích đất bác Lương dành để xây nhà là: 270 m2 x 30% = 81 m2
  – Vậy diện tích đất trồng rau là: 270 m2 – 81 m2 = 189 m2

  b. Tiền công xây nhà thợ:
  – Diện tích nhà bác Lương xây là: 270 m2 x 30% = 81 m2
  – Số tiền công xây nhà thợ là: 81 m2 x 900,000 đ/m2 = 72,900,000 đồng

  c. Mảnh đất nhà bác Sang hình vuông có diện tích bằng diện tích nhà bác Lương phần xây nhà.
  – Diện tích mảnh đất nhà bác Sang là: 81 m2
  – Vậy cạnh của mảnh đất hình vuông là: căn bậc hai của 81m2 = 9m
  – Chu vi mảnh đất hình vuông là: 9m x 4 = 36m

  Vậy diện tích đất trồng rau là 189 m2, số tiền công xây nhà thợ là 72,900,000 đồng và chu vi mảnh đất hình vuông là 36m.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới