Bài 1 : tìm y : a, 425 x ( y + 453 ) – 12500 = 412500 b, 2/3 x y + 1/3 + y + 3/4 = 5/6

Bài 1 : tìm y :

a, 425 x ( y + 453 ) – 12500 = 412500

b, 2/3 x y + 1/3 + y + 3/4 = 5/6

2 bình luận về “Bài 1 : tìm y : a, 425 x ( y + 453 ) – 12500 = 412500 b, 2/3 x y + 1/3 + y + 3/4 = 5/6”

 1. Giải đáp:
  a) y = 547
  b) y = -3/20
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) 425 xx (y+453)-12500 = 412500
  425 xx (y+453) = 412500+12500
  425 xx (y+453) = 425000
  y+453 = 425000 : 425
  y+453 =1000
  y = 1000-453
  y = 547
  b) 2/3 xx y+1/3+y+3/4 = 5/6
  2/3 xx y+y+4/12+9/12 = 5/6
  2/3 xx y+y+(4+9)/12 = 5/6
  2/3 xx y+y+13/12 = 5/6
  2/3 xx y+y = 5/6-13/12
  2/3 xx y+y = 10/12-13/12
  2/3 xx y+y = -3/12
  (2/3+1) xx y = -1/4
  (2/3+3/3) xx y = -1/4
  5/3 xx y = -1/4
  y = -1/4 : 5/3
  y = -1/4 xx 3/5
  y = -(1 xx 3)/(4 xx 5)
  y = -3/20
   

  Trả lời
 2. Bài 1:
  a)425x(y+453)-12500=412500
  425x(y+453)=412500+12500
  425x(y+453)=425000
  =>y+453=425000:425
  =>y+453=1000
  =>y=1000-453=547
  Vậy y=547
  b)2/3xy+1/3xy+3/4=5/6
  (2/3+1/3)xy+3/4=5/6
  y=5/6-3/4
  y=1/12
  Vậy y=1/12
  Mik nghĩ có sự sai sót đề bài ở bài b nên mik sửa một chút
  @lienlien55098
   

  Trả lời

Viết một bình luận