Bài 2: >,<,= 1và 3/4 tấn ……. 175kg Bài 3: Một thanh sắt dài 1m5dm. Hỏi cần bao nhiêu thanh sắt n

Bài 2: >,<,=

1và 3/4 tấn ……. 175kg

Bài 3: Một thanh sắt dài 1m5dm. Hỏi cần bao nhiêu thanh sắt như vậy để nối lại thành 1 thành sắt dài 30m ( Không tính khoảng giữa 2 thanh sắt)

2 bình luận về “Bài 2: >,<,= 1và 3/4 tấn ……. 175kg Bài 3: Một thanh sắt dài 1m5dm. Hỏi cần bao nhiêu thanh sắt n”

 1. 1 và 3/4 tấn > 175 kg
  Ta lấy : 1 x 4 + 3 =7/4 tấn
  Nên 1 và 3/4 tấn = 7/4 tấn
  Đổi 7/4 tấn = 1750 kg
  Vậy 1750 kg > 175 kg nên 1 và 3/4 tấn > 175 kg
  Bài 3:
  Đổi: 1m5dm = 1,5 m
  Số thanh sắt chúng ta cần là:
  30 : 1,5 = 20 ( thanh sắt )
  Đáp số : 20 thanh sắt

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   Bài 2: =
  Bài 3: 20 thanh sắt
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Bài 2:
  Đổi 1 tấn =4/4 tấn và 175kg=7/4 tấn
  1và 3/4 tấn = 7/4 tấn
  -> 1 và 3/4tấn=175kg(7/4 tấn=7/4 tấn)
  Bài 3
  đổi: 1m5dm=1,5m
  cần số thanh sắt để nối lại thành 1 thanh sắt dài 30 m là:
  30:1,5=20(thanh sắt)
  Đ/S:20 thanh sắt

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới