Bài 3 lúc 10 giờ 40 phút một người đi xe đạp có vận tốc 9 km/h đi từ A đến B Biết a cách b 17,8 km Hỏi người ấy đến B lúc

Bài 3 lúc 10 giờ 40 phút một người đi xe đạp có vận tốc 9 km/h đi từ A đến B Biết a cách b 17,8 km Hỏi người ấy đến B lúc mấy giờ

Bài 4 một ô tô chở khách đi từ A với vận tốc 32,5 km/h bắt đầu đi từ lúc 5 giờ 30 phút và đến B lúc 14 giờ 15 phút biết dọc đường có nghỉ 15 phút Tính đoạn đường xe ô tô đã điViết một bình luận