Bài 4 một hình hộp chữ nhật có chiều dài 25 cm chiều rộng bằng 3/5 chiều dài diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là

Bài 4 một hình hộp chữ nhật có chiều dài 25 cm chiều rộng bằng 3/5 chiều dài diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là 1750 cm². Tìm chiều cao của hình chữ nhật đó



Viết một bình luận

Câu hỏi mới