Biết 2/3 bao gạo nặng 60kg.Vậy 10%của bao gạo nặng số kg là

Biết 2/3 bao gạo nặng 60kg.Vậy 10%của bao gạo nặng số kg làViết một bình luận

Câu hỏi mới