Câu 14:Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai là 7,7. Trung bình cộng của số thứ hai và số thứ 3 là 8,5. Trung bình

Câu 14:Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai là 7,7. Trung bình cộng của số thứ hai và số thứ 3 là 8,5. Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ 3 là 6,6. Tìm 3 số đó?Viết một bình luận

Câu hỏi mới