Câu 2: A) 2 × x = 7,2 B) x × 5 = 0,15 C) 16×x=86, 4 D) 0,24 ÷ x =8

Câu 2:

A) 2 × x = 7,2

B) x × 5 = 0,15

C) 16×x=86, 4

D) 0,24 ÷ x =8

2 bình luận về “Câu 2: A) 2 × x = 7,2 B) x × 5 = 0,15 C) 16×x=86, 4 D) 0,24 ÷ x =8”

 1. Giải đáp:+Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) 2 xx x=7,2
  x = 7,2 :2
  x = 3,6
  __________
  b) x xx 5 = 0,15
  x = 0,15 : 5
  x = 0,03
  __________
  c) 16 xx x =86,4
  x = 86,4 : 16
  x = 5,4
  __________
  0,24 : x = 8
  x = 0,24 :8
  x = 0,03

  Trả lời
 2. Câu 2 
  a) 2 × x = 7,2 
  x = 7,2 ÷ 2
  x = 3,6
  b) x × 5 = 0,15
  x = 0,15 ÷ 5
  x = 0,03
  c) 16 × x = 86,4
  x = 86,4 ÷ 16
  x = 5,4
  d) 0,24 ÷ x = 8
  x = 0,24 ÷ 8
  x = 0,03
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới