Cho hai số có hiệu bằng 44, bốn và biết nếu đem số thứ nhất nhân với năm số thứ hai chia cho 0,5 thì được hai kết quả bằng

Cho hai số có hiệu bằng 44, bốn và biết nếu đem số thứ nhất nhân với năm số thứ hai chia cho 0,5 thì được hai kết quả bằng nhau. Tìm số thứ haiViết một bình luận

Câu hỏi mới