Để đánh số trang của một quyển sách dày 98 trang . Người ta cần dùng tất cả bao nhiêu chữ số

Để đánh số trang của một quyển sách dày 98 trang . Người ta cần dùng tất cả bao nhiêu chữ sốViết một bình luận

Câu hỏi mới