Đúng ghi đ sai ghi s 3015 cm3 = 3,15 dm3 3015cm3 =3,015 dm3

Đúng ghi đ sai ghi s

3015 cm3 = 3,15 dm3

3015cm3 =3,015 dm3Viết một bình luận

Câu hỏi mới