Giúp mk, mk cần gấp nhé! Thanh you các bạn rất nhiều. (Đừng ghi kết quả nhé, để mk tự tính kết quả)  Cả hai bạn San

Giúp mk, mk cần gấp nhé! Thanh you các bạn rất nhiều. (Đừng ghi kết quả nhé, để mk tự tính kết quả)

 Cả hai bạn Sang Phong

Có số bi tất cả

Ba mươi sáu viên tròn

Phong cho Sang một số

Còn lại hai phần ba

Thì lúc này mỗi bạn

Có số bi bằng nhau

Bạn xa gần hãy tính

Mỗi bạn có bao nhiêu?Viết một bình luận

Câu hỏi mới