Giúp tớ vs các cậu ưi 9dm2 56cm2 = ……..dm2 8kg =…….tạ 0,48km = ……..m 12m2 6dm2 =……

Giúp tớ vs các cậu ưi

9dm2 56cm2 = ……..dm2

8kg =…….tạ

0,48km = ……..m

12m2 6dm2 =…………dm2

1 bình luận về “Giúp tớ vs các cậu ưi 9dm2 56cm2 = ……..dm2 8kg =…….tạ 0,48km = ……..m 12m2 6dm2 =……”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   9dm2 56cm2 = 14,6dm2
  vì 9dm2 = 9dm2
  56cm2 = 5,6dm2
  9dm2 + 5,6dm2 = 14,6dm2
  8kg = 0,08 tạ
  vì 1kg = 0,01 tạ
  0,48km = 480m
  vì 1km = 1000m
  0,48km  = 480m
  12m2 6dm2 = 1206dm2
  vì 12m2 = 1200dm2
  6dm2 = 6dm2
  1200dm2 + 6dm2 = 1206dm2

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới