Hai hầm đông lạnh chứa 180 tấn tôm biết rằng khối lượng tôm ở hầm thứ hai bằng 2/3 khối lượng tôm ở hầm thứ nhất Hỏi mỗi

Hai hầm đông lạnh chứa 180 tấn tôm biết rằng khối lượng tôm ở hầm thứ hai bằng 2/3 khối lượng tôm ở hầm thứ nhất Hỏi mỗi hầm chứa bao nhiêu tấn tôm

Bài giảiViết một bình luận

Câu hỏi mới