Lâm đi từ nhà đến bến xe hết 35phút, sau đó ô tô đi đến Viện Bảo Tàng lịch sử hết 2giờ 50phút.Hỏi Lâm đi từ nhà đến Viện B

Lâm đi từ nhà đến bến xe hết 35phút, sau đó ô tô đi đến Viện Bảo Tàng lịch sử hết 2giờ 50phút.Hỏi Lâm đi từ nhà đến Viện Bảo Tàng lịch sử hết bao nhiêu thời gian?
Viết một bình luận