Lớp 5A có 32 học sinh,trong đó số học sinh nữ chiếm 56,25%.Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh nam?

Lớp 5A có 32 học sinh,trong đó số học sinh nữ chiếm 56,25%.Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh nam?

2 bình luận về “Lớp 5A có 32 học sinh,trong đó số học sinh nữ chiếm 56,25%.Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh nam?”

 1. Giải đáp:+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Học sinh nam của lớp 5A chiếm  :
     100% – 56,25% = 43,75%
   Lớp 5A có số học sinh nam là :
     32 : 100 xx 43,75 = 14 (học sinh)
                       Đáp số : 14 học sinh

  Trả lời
 2.                                      $Giải$
  $Số$ $học$ $sinh$ $của$ $cả$ $lớp$ $là$ 100%
  $Số$ $phần$ $trăm$ $số$ $học$ $sinh$ $nam$ $của$ $lớp$ $là$ 
     100%- 56,25%= 43,75%
  $Lớp$ $5A$ $có$ $số$ $học$ $sinh$ $nam$ $là$
       $32:100×43,75=14$ $(học$ $sinh)$
         $Đáp$ $số$ : $14$  $học$ $sinh$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới