Lớp 5A có 36 học sinh tỉ số phần trăm giữa số học sinh nam và số học sinh nữ đó là 100% hỏi lớp đó có bao nhiêu học

Lớp 5A có 36 học sinh tỉ số phần trăm giữa số học sinh nam và số học sinh nữ đó là 100%

hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh nam bao nhiêu học sinh nữViết một bình luận

Câu hỏi mới