Lớp 6A có 40 học sinh xếp loại học lực ở học kỳ I bao gồm ba loại: giỏi, khá và trung bình. Số học sinh giỏi chiếm 1/5 s

Lớp 6A có 40 học sinh xếp loại học lực ở học kỳ I bao gồm ba loại: giỏi, khá và trung bình. Số học sinh giỏi chiếm 1/5 số học sinh cả lớp, số học sinh trung bình bằng 3/8 số học sinh còn lại.

a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp.

b) Tính tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi và khá so với số học sinh cả lớp.

2 bình luận về “Lớp 6A có 40 học sinh xếp loại học lực ở học kỳ I bao gồm ba loại: giỏi, khá và trung bình. Số học sinh giỏi chiếm 1/5 s”

 1. a) Số học sinh loại giỏi là :
  40 xx 1/5 = 8 ( học sinh )
  Số học sinh trung bình là :
  ( 40 – 8 ) xx 3/8 = 12 ( học sinh )
  Số học sinh khá là :
  40 – 12 – 8 = 20 ( học sinh )
  b) Tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi so với số học sinh cả lớp là :
  {(8xx100)%}/{40} = 20%
  Tỉ số phần trăm của số học khá so với số học sinh cả lớp là :
  {(20xx100)%}/{40} = 50%
  Đáp số : …
   

  Trả lời
 2.                                                              Giải:
  a)
  Số học sinh $giỏi$ lớp 6A là:
             40 xx 1/5=8 ( học sinh )
  Tổng số học sinh khá và trung bình:
             40-8=32 ( học sinh )
  Số học sinh $trung$ $bình$ lớp 6A là:
             32 xx 3/8=12 ( học sinh )
  Só học sinh $khá$ lớp 6A là:
             32-12=20 ( học sinh )
  b)
  Tỉ số phần trăm của số học sinh $giỏi$ so với số học sinh cả lớp là:
              8:40 xx 100%=20%
  Tỉ số phần trăm của số học $khá$ so với số học sinh cả lớp là:
              20:40 xx 100%=50%
  ~ $kiddd$ ~

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới