Miệng giếng nước là một hình tròn có bán kính 0,7m.Người ta xây thành giếng rộng 0,3m bao quanh miệng giếng. Tính diện tíc

Miệng giếng nước là một hình tròn có bán kính 0,7m.Người ta xây thành giếng rộng 0,3m bao quanh miệng giếng. Tính diện tích của thành giếng đó.

1 bình luận về “Miệng giếng nước là một hình tròn có bán kính 0,7m.Người ta xây thành giếng rộng 0,3m bao quanh miệng giếng. Tính diện tíc”

 1. $\text{ Diện tích hình bé là :}$
  $\text{ 0,7 x 0,7 x 3,14 = 1,5386 ($m^2$)}$
  $\text{ Diện tích hình lớn là :}$
  $\text{ ( 0,7 + 0,3 ) x ( 0,7 + 0,3 ) x 3,14 = 3,14 ( $m^2$)}$
  $\text{ Diện tích  thành giếng là :}$
  $\text{ 3,14 – 1,5386 = 1,6014 ( $m^2$)}$
  $\text{ Đáp số: 1,6014 $m^2$ }$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới