Một cửa hàng buổi sáng có 8500 kg bột. Buổi chiều cửa hàng đó bán đc 75% số bột. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-g

Một cửa hàng buổi sáng có 8500 kg bột. Buổi chiều cửa hàng đó bán đc 75% số bột. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới