Một cửa hàng mua về một số nước mắm, ngày thứ nhất cửa hàng bán được 78 lít, chiếm 60% tổng số nước mắm, ngày thứ hai bán

Một cửa hàng mua về một số nước mắm, ngày thứ nhất cửa hàng bán được 78 lít, chiếm 60% tổng số nước mắm, ngày thứ hai bán 42 lít. Hỏi sau hai ngày cửa hàng còn lại bao nhiêu lít nước mắm?

2 bình luận về “Một cửa hàng mua về một số nước mắm, ngày thứ nhất cửa hàng bán được 78 lít, chiếm 60% tổng số nước mắm, ngày thứ hai bán”

 1. Tổng số lít nước mắm là:
     78 x 100 : 60 = 130 (lít)
  Số lít nước mắm còn lại sau 2 ngày bán là:
     130 – (78 + 42) = 10 (lít)
                              Đáp số: 10 lít nước mắm.

  Trả lời
 2. Eira
           Giải
  Tổng tất cả có số l nước mắm là:
     78xx100:60=130(l)
  Số l nước mắm còn lại sau 2 ngày là:
     130-(78+42)=10(l)
                          Đáp số: 10 l nước mắm

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới