Một đội công nhân có 45 người trong một tháng làm được 9000 sản phẩm. Hỏi nếu có thêm 25 người nữa thì trong một tháng độ

Một đội công nhân có 45 người trong một tháng làm được 9000 sản phẩm. Hỏi nếu có thêm 25 người nữa thì trong một tháng đội đó làm được bao nhiêu sản phẩm?Viết một bình luận

Câu hỏi mới