Một xe lửa đi 12 phút đầu,mỗi phút đi được 0,8km ,trong 18 phút sau mỗi phút đi được 1,2 km ,hỏi trung bình mỗi phút xe lử

Một xe lửa đi 12 phút đầu,mỗi phút đi được 0,8km ,trong 18 phút sau mỗi phút đi được 1,2 km ,hỏi trung bình mỗi phút xe lửa đó đi được bao nhiêu km

2 bình luận về “Một xe lửa đi 12 phút đầu,mỗi phút đi được 0,8km ,trong 18 phút sau mỗi phút đi được 1,2 km ,hỏi trung bình mỗi phút xe lử”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   12 phút đầu tên lửa đi được :
  12 xx 0,8 = 9,6 ( km )
  18 phút sau tên lửa đi được :
  18 xx 1,2 = 21,6 ( km )
  Trung bình mỗi phút tên lửa đi được :
  ( 21,6 + 9,6 ) : ( 12 + 18 ) = 1,04 ( km )
  Đáp số : 1,04km
  @dinhnguyenanhthu315

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  12 phút đầu đi được :
  12 xx 0,8 = 9,6 ( km )
  18 phút sau đi được :
  18 xx 1,2 = 21,6 ( km )
  Trung bình mỗi phút đi được :
  ( 21,6 + 9,6 ) : ( 12 + 18 ) = 1,04 ( km )
      $Đ/s:..$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới