Một hình bình hành có chiều cao 6cm, cạnh đáy bằng 5/3 chiều cao. Tính diện tích hình bình hành đó.

Một hình bình hành có chiều cao 6cm, cạnh đáy bằng 5/3 chiều cao. Tính diện tích hình bình hành đó.Viết một bình luận

Câu hỏi mới